ਕਲੀਨ ਟਰੱਕ ਚੈੱਕ (ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ): ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ