ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੋਟਰਹੋਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜਾਂ