ਉੱਨਤ ਸਵੱਛ ਫਲੀਟ ਨਿਯਮ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ