ਅਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਫਲੀਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫਲੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ