ਅਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਫਲੀਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਫਲੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ