ਅਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਫਲੀਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - ਜ਼ੀਰੋ-ਇਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ