ਅਡਵਾਂਸਡ ਕਲੀਨ ਫਲੀਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ - ਜ਼ੀਰੋ-ਇਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ


Source URL: https://ww2.arb.ca.gov/resources/fact-sheets/adavaansada-kalaina-phalaitasa-raaigauulaeesana-jairaoo-imaisana-vaahana